THỨ PHÁP - 2

THỨ PHÁP - 2

Read excerpt Download excerpt
Vietnamese Edition Cái khó trong tu chứng Phật pháp là ở chỗ diệt trừ nghiệp chướng. Cái khó trong diệt trừ nghiệp chướng là ở chỗ không thể biết được mình đã từng tạo ra cái nghiệp gây chướng pháp nào trong đời trước, chính vì thế mà không thể tu sửa và tạo ra những thiện nghiệp có tính sám hối và diệt trừ, dẫn đến không thể diệt trừ được nghiệp chướng, cuối cùng trở thành chướng nạn trong việc chứng pháp, khiến cho đại sự thực chứng Phật pháp trở nên xa vời vô tận, đời đời tinh tấn tu hành mà không thể thực chứng, kiếp kiếp tinh cần mà vẫn uổng công dã tràng, thật đúng là chuyện đáng thương. Trong "Kinh Phật Tạng", Thế Tôn đã từng nói: "Này Xá Lợi Phất! Những người như thế, cứ triển chuyển xoay vần như vậy cho đến đời ta, trong khoảng thời gian đó đã gặp 9,9 tỷ vị Phật, tại nơi mỗi vị Phật đều không được thuận nhẫn. Vì sao vậy? Vì kinh thâm sâu vi diệu mà Phật nói, những người đó không tin, còn phá hoại làm trái, phỉ báng các tỳ kheo trì giới hiền thánh, gây ra những tội ác, tạo nên nhân duyên của nghiệp phá pháp, pháp nên phải như vậy. Này Xá Lợi Phất! Anh hãy quan sát xem, phỉ báng thánh nhân, không tin lời bậc thánh, phải chịu vô lượng vô biên khổ não như vậy, không được giải thoát. Này Xá Lợi Phất! Có những chúng sinh gây nên tội nghiệp phá pháp, những kẻ làm trái không tin, số lượng không thể tính đếm, trong a tăng kỳ kiếp nơi 9,9 tỷ vị Phật, thậm chí không có lấy một người nhập Niết Bàn".

Book details

Reviews

No reviews have been written for this book.

You will also like